دعایی که باعث فرار جن و اجنه خبیس و شیطاطین:بایگانی