دعاهای جامع درمان و امراض و شفاء امراض صعب العلاج:بایگانی