خواص سوره فیل مغربی و خواس آن و دستورالعمل آن:بایگانی